. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Beautystudio (hier als Rock it, Beauty te Haarlem) en een cliënt waarop de Beautystudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

 1. Inspanningen Beautystudio

De Beautystudio zal de behandelingen naar beste inzichten vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Beautystudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de Beautystudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Beautystudio 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

De Beautystudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de Beautystudio.

 

 

 1. Betaling

De Beautystudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de Beautystudio of website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De Beautystudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

 1. Personeel in de studio

De Beautystudio heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de beautystudio dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de Beautystudio medewerkers van de Beautystudio

niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de Beautystudio.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de Beautystudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Beautystudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De Beautystudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op

een klantenkaart. De Beautystudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Beautystudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 1. Geheimhouding

De Beautystudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld

tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de

Beautystudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

De Beautystudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Beautystudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De Beautystudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

 1. Garantie

De Beautystudio geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan de door de Beautystudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De cliënt niet het advies opvolgt van de nazorg van permanente make-up. 
 • De cliënt niet het advies opvolgt van de nazorg van wimperextentions.
 • De cliënt verandert van smaak, kleur, vorm zoals eerder overeengekomen bij de behandeling. 

 

 1. Beschadiging & diefstal

De Beautystudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding

te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Beautystudio meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de Beautystudio en de behandelende stylist. De Beautystudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal de Beautystudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,

tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de Beautystudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 1. Nail art

Indien de Beautystudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art

motieven berust bij de Beautystudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Beautystudio. De Beautystudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Beautystudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Beautystudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haarlem. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.